آینده پژوهی سالمندی جمعیت و چشم انداز پیامدهای اقتصادی

آینده پژوهی سالمندی جمعیت و چشم انداز پیامدهای اقتصادی


64 دقیقه

4 جلسه
شعار درس

  دشمن خارجی و درونی؛ سالخوردگی جمعیت!

اهداف درس
  • آشنایی با اهمیت توجه به سالمندی جمعیت و پیامد‌های ناشی از آن
  • مفاهیم مربوط به نرخ زاد‌ و ولد و مرگ و میر و سقوط جمعیتی را به بیان خود توضیح دهد.
  • روند تعادل جمعیت را تحلیل کند.
  • الگوهای گذار جمعیتی را با یکدگیر مقایسه کند.
  • عوامل کاهش جمعیت را تبیین کند‌.
  • سالخوردگی جمعیت و پیامدهای ناشی از آن را تحلیل کند.
  • با نگرش مثبتی به تبلیغ افزایش نرخ باروری در جامعه بپردازد .
درباره درس

یکی از مسائل اساسی که بارها توسط مقام معظم رهبری مورد تاکید ویژه قرار گرفته است بحران مربوط به رشد جمعیت می‌باشد. سالخوردگی جمعیت و پیامدهای اقتصادی آن موضوعاتی مهمی هستند که جامعه ی امروز و فردای ما با آن رو به رو است‌. در محتوای حاضر که مدرس آن جناب آقای دکتر محمدجواد محمودی هستند ایشان در ابتدا به بحث در مورد لزوم ایجاد تعادل جمعیتی می‌ پردازند و اصول و مفاهیم اساسی در موضوع جمعیت را شرح می‌دهند. سپس به توضیح  الگوهای گذارهای جمعیتی در ایران و جهان می‌پردازند و چالش‌های تاثیرگذار درکاهش جمعیت راتبیین می کنند. در پایان جلسه  به بررسی موضوع مهم سالخوردگی جمعیت در ایران از زوایای مختلف می‌پردازند.


سرفصل‌ها
لطفا وارد شوید و در درس ثبت نام کنید