جریان‌های مخالف انقلاب اسلامی


166 دقیقه


3 جلسه
شعار درس
 • یک لحظه غفلت از
  دشمن شناسی
  عمری درماندگی و پشیمانی
اهداف درس
  • آشنایی با جریان انجمن حجتیه
  • آشنایی با سازمان مجاهدین خلق قبل از وقوع انقلاب اسلامی
  • شناختن عملکردهای سازمان مجاهدین خلق بعد از وقوع انقلاب
  • شناختن ابعاد زندگی سیاسی آیت الله منتظری
درباره درس

«من می‌خواهم با رسمیت شناختن رئیس‌جمهور منتخب، مریم رجوی شروع کنم. شورای ملی مقاومت ایران تحت رهبری او در حال پی ریزی یک جمهوری آزاد، مستقل و دموکراتیک در ایران است». این شروع سخنان مضحک وزیر امورخارجه کشوری است که خود را کدخدای جهان می داند. متأثر از این تلقین و انتصاب آقای وزیر است که حالا رهبر مجاهدین خلق (منافقین)، با هر تکان خوردن آرام کشتی رو به جلوی نظام اسلامی، خود را سکان دار ایران معرفی می کند. به راحتی می توانیم از این انتصاب ها و ادعاها چشم پوشی کنیم و بنا بر شواهدی مستحکم به آن سخنان بخندیم و بگوییم: چگونه می شود آقای نخست وزیر، نمی داند که تاریخ انقضای خانم چریک پیر و سازمانش، به اتمام رسیده است. این سخن راست، اگر با نوعی غفلت از توانایی هایی این سازمان همراه باشد، مطمئناً در راهی اشتباه قرار داریم. امروز بر همگان آشکار شده است که ایدئولوژی ها، نظام ها و سازمان های سیاسی چپ و راست را در جایی به جز موزه تاریخ نمی توان یافت. بدون اغراق ایدئولوژی و نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، هم اکنون، تنها موجود در حال رشد و روبه سوی پیش جهان است. نظام سلطه به رهبری آمریکا کاملاً به این موضوع واقف است و حتی برای توقف کوتاه این حرکت، به خود اجازه می دهد تا از همه ی امکان های موجود بهره گیرد. چرایی این دشمنی، مشخص است. این محتوای اصلی یکی از آیات قران است که چون حق آمد، باطل محو می شود. باطل، جز بر باطل نمی آویزد. آمریکا و خود رجوی می داند که تاریخ سازمان مجاهدین به اتمام رسیده است، ولی در نبود نیرویی سازمان یافته، با تجربه و شرور برای خراب کاری در ایران، راهی جز توسل به این سازمان نمی ماند. موضوع محوری درس حاضر، داستان کامل سازمان مجاهدین خلق(منافقین) از ابتدای پدید آمدنش تا سال های بعد از انقلاب است. بر این اعتقادیم که شناخت این جریان فکری، سیاسی و نظامی و سایر جریان های مخالف انقلاب اسلامی ایران، مهم ترین راه عدم غفلت از آن ها و ضربه نخوردن توسط آن هاست. با یک چاقوی عتیقه ی زنگ زده موجود در موزه ی تاریخ نیز می توان، به انسانی غافل ضربه زد. این درس یک شناخت و هشدار است.

این درس در 3 جلسه تفصیلی توسط سه تن از اساتید ارائه شده است. هدف مشترک آن ها، ارائه نمایی کلی از جریان های مخالف انقلاب اسلامی ایران می باشد و این کار را از طریق پرداختن به دو جریان انجمن حجتیه و سازمان مجاهدین خلق (منافقین) و داستان یک فرد، یعنی آیت الله منتظری، انجام می دهند. بیایید قبل از ورود به این درس، با یکدیگر، نگاهی به گوشه ای از این درس بیندازیم. « منافقین تلفیقی از مارکسیسم، اندیشه های سطحی مذهبی و اسلام منهای روحانیت بود. چند دستورالعمل این سازمان را با هم مرور کنیم: 1- هر کس که چهره اش مذهبی است، باید ترور شود. 2-هر کسی جلو بسیج و مسجد، ایستاده باید ترور شود».


سرفصل‌ها
لطفا وارد شوید و در درس ثبت نام کنید
جریان‌های مخالف انقلاب اسلامی

در فضای سیاسی موجود ایران گروهها و احزاب سیاسی مخالف نظام جمهوری اسلامی گروههایی هستند که بر علیه نظام سیاسی و در راستای براندازی نظام فعالیت سیاسی می کنند. در این رابطه می توان به گروههایی از جمله ایرانیان سلطنت طلب خارج نشین که فعالیت سیاسی بر علیه نظام

فرم ارسال نظر