حقوق دانشجویی
جلسه
شعار درس
 • با دانستن مقررات دانشجویی

  گذرت به کمیته انضباطی نخواهد افتاد

اهداف درس
  • آشنایی با اهمیت و ضرورت دانستن مقررات دانشجویی
  • شناخت انواع تخلفات چهارگانه دانشجویی
  • شناخت تنبیهات انواع تخلفات دانشجویان
  • آشنایی با قوانین نشریات دانشجویی
درباره درس

«استاد، قسم می خورم از آن برگه در امتحان، به هیچ وجه استفاده نکرده ام. اشتباه بزرگی نمودم که آن تقلب را در جیبم گذاشتم. اصلاً از عاقبت چنین کاری آگاهی نداشتم. کمی شیطنت و کنجکاوی و عدم اطمینان باعث شد چنین کاری کنم. هم اکنون به کمیته انضباطی فراخوانده شده ام و می گویند احتمالاً نمره بیست و پنج صدم برای این امتحانم رد شود. من سایر امتحاناتم را با نمره بالا گذرانده ام. با این نمره، معدلم به شدت پایین خواهد آمد و دیگر به من واحدهای بیش تری نخواهند داد. این امر استرس زیادی را به من و خانواده ام وارد نموده است. کمک نمایید تا از این استرس و بلاتکلیفی خارج شویم». متأسفانه ناآگاهی دانشجوی مذکور از قوانین آموزشی دانشجویان سبب شده است تا به وضعیتی گرفتار شود که حتی استادش نیز نمی تواند کاری برای او انجام دهد. وضعیتی که چنین دانشجویی دارد، بحرانی کوتاه مدت و سطحی است. گاهی ندانستن مقررات انضباطی دانشگاه، عواقب و پیامدهایی بسیار درازمدت و عمیق برای دانشجویان در پی دارد. بنابراین خوب است دانشجویان در بدو ورودشان به دانشگاه، در نظر بگیرند که آگاهی نداشتن از این مقررات ممکن است که تبعاتی جدی در حوزه ی علمی و انضباطی برایشان داشته باشد. مقررات دانشجویی بسیار متعدد است اما یک مقررات مشترکی هست که غالب دانشجوها ممکن است که به آن ها نیاز پیدا کنند. این مقررات مانند سکه ای دارای دو روی تکالیف و حقوق می باشند. آشنایی با این مقررات از سوی سبب می شود تا دانشجویان با باید و نبایدهای زندگی دانشجویی آشنا شوند و آن ها را رعایت نمایند. این آشنایی از سوی دیگر سبب می شود تا دانشجویان از حقوق خودشان بعد از انجام یک تخلف آگاه باشند. به عبارت دیگر، دانستن مقررات دانشجویی از آن جهت مهم است که شخص دانشجو مطلع می شود که در محیط دانشگاه هنجارها و ناهنجاری ها چیست و چه چیزی را باید رعایت کند و از چه چیزی پرهیز و اجتناب نمود. هم چنین کسی که به این قوانین آگاه است، بعد از انجام یک تخلف، سعی در مدیریت خود و بحران پیش رویش می نماید. او می داند که اگر در موضوعات انضباطی به هر دلیل با مسئله ای روبه رو شد، باز در اینجا حقوقی برای دانشجو مطرح است. این طور نیست که دانشجو به هر دلیلی مرتکب تخلفی شود، هیچ حقی نداشته باشد و دانشگاه بدون استناد به قانونی، در مورد این شخص حکم انضباطی صادر نماید.

این درس تحت عنوان «حقوق دانشجویی» در 6 جلسه توسط استاد شمسیان ارائه شده است. هدف اصلی این درس، آشنا نمودن دانشجویان با مقررات و ضوابط قانونی حاکم بر جامعه دانشگاهی است. به نظر استاد اگر دانشجو این ضوابط را بداند هیچ گاه گذرش به شورا و کمیته های انضباطی نخواهد رسید. اما ندانستن آن ها باعث می شود که برخی دچار اشتباهاتی شوند یا بعضاً اگر اشتباهی کردند نتوانند از حقوق خود در مراحل رسیدگی به تخلفشان دفاع نمایند. استاد این آگاهی بخشی را از طریق پرداختن به موضوعات متنوعی از قبیل تشریح جزئیات چهار نوع تخلف دانشجویی الف، ب، ج و د از جمله تخلفات عمومی مثل درگیری، تخلافات آموزشی-اداری مثل تقلب، تعرض دینی یا تخلفات سیاسی-امنیتی و تخلفات اخلاقی همچون پوشش نامناسب، توضیح بیست مرحله تنبیهات دانشجویی از اخطار شفاهی تا اخراج و تبیین قوانین نشریات دانشجویی به پیش برده است.


سرفصل‌ها
لطفا وارد شوید و در درس ثبت نام کنید
حقوق دانشجویی | ecnahad.ir

شناخت چهار گروه اصلی تخلفات دانشجویی- آشنائی با تخلفات آموزشی و اداری- تخلفات اخلاقی-آشنائی با قوانین نشریات دانشجوئی

فرم ارسال نظر