عرفان عملی در اندیشه امام خمینی (ره)

عرفان عملی در اندیشه امام خمینی (ره)


81 دقیقه

4 جلسه
شعار درس

با خدا باش

پادشاهی کن

اهداف درس
  • آشنایی با شاخص های عرفان امام خمینی (ره)
  • آشنایی با شاخص های عرفان های قلابی
  • شناختن نتایج عرفان عملی امام خمینی (ره)
  • نقش عرفان امام خمینی (ره) در سیاست
درباره درس

تناقض جالبی است. ما انسان ها به دو گونه با عرفان مواجهه می شویم. زمانی که از عرفان و عرفا برایمان سخن گفته می شود، از آن همه دانش عمیق، مفاهیم ثقیل و تجربه و کارهای عجیب، شگفت زده می شویم و همزمان از آن دور می شویم. گویی با خودمان می گوییم، این ها انسان هایی خارق العاده و ابرانسان هایی بوده اند که ما هیچ گاه نمی توانیم مثل آن ها باشیم. همزمان وقتی در عمل با انسانی وارسته از دنیا و با اخلاق مواجه می شویم، که به معنای واقعی کلمه می توان نامش را عارف نهاد، شیفته اش می شویم. گویی در این نزدیک شدن، با خود می گوییم: «بله، من نیز می توانم شبیه او شوم». عرفان عملی، علمی است که به بخش دوم مربوط می گردد. ایمان، حالتی و مقامی عظیم است که انسان های معدودی بدان دست می یابند. اما ایمان نیز، پایان راه نیست، بلکه ابتدای راه مومن است. عرفان عملی یا سیر و سلوک، بخشی از عرفان است که حالات و مقامات این راه را از ابتدا تا انتها بیان می کند. کسی می تواند مقامات ، حالات و مراحل مومن از ایمان تا قرب الهی را توصیف نماید، که خود این مراحل را پیموده باشد. یکی از این سالکان بزرگ، امام خمینی (ره) است که سیروسلوک و تهذیب نفس را مقدمه کشف و شهود و رسیدن به شناخت جامع نسبت به جهان می داند. امام یکی از عرفایی بود که بسیاری می خواستند شبیه ایشان شوند و راه او را ادامه دهند. ایشان انسانی خارق العاده بود، اما این خارق العادگی او در سخنان پیچیده و مفاهیم سنگین و نشان دادن کرامت و اثبات قدرت های فردی خود نبود. انسان ها عرفان امام را در عملش، در شخصیتش و در کارهایش می دیدند. آن ها می دیدند که دوست و دشمن، در برابر او خاضع است. آن ها می دیدند که او شخصیتی متعادل دارد و با توکل بر خدا و مردم، توانسته بود، کاری بس بزرگ همچون انقلاب اسلامی را متحقق کند. ایشان عرفان را به گونه ای دیگر برای مردم ترجمه نموده بود. عرفانی که او آن را نشان می داد، عرفان عملی اسلامی بود که مبتنی بر نفی ریاضت طلبی و انزواطلبی و متکی بر رشد معنوی فرد از طریق جهاد، عقلانیت و خدمات اجتماعی بود.

این درس تحت عنوان «عرفان عملی امام خمینی ره» توسط استاد اندیشمند حسن رحیم پور ازغدی، در 4 جلسه ارائه شده است. هدف اصلی استاد، نشان دادن شاخص های اصلی عرفان امام خمینی (ره) به منظور شناختن عرفان واقعی از عرفان قلابی است. ایشان این هدف را از طریق پرداختن به محورهایی از قبیل شاخص ها، آثار، نتایج و ویژگی های عرفان عملی امام خمینی (ره) دنبال می کند. بیایید با یکدیگر به گوشه ای از کلام استاد در این زمینه نگاهی بیاندازیم. « به راستی امام چگونه مسیر تاریخ را تغییر داد؟ منشأ جسارت و قدرت امام چه بود؟ چه چیزی در امام بود که این جمله را بر زبان می آورد که «والله من تا به حال نترسیده ام»؟ ریشه همه این ها را باید در معنویت گرایی و عرفان امام جست. هدف اصلی عرفان امام، خداست، خدایی که همیشه در صحنه است و کنار توست».


سرفصل‌ها
لطفا وارد شوید و در درس ثبت نام کنید
عرفان عملی در اندیشه امام خمینی (ره) | ecnahad.ir

ایمان، حالتی و مقامی عظیم است که انسان های معدودی بدان دست می یابند. اما ایمان نیز، پایان راه نیست، بلکه ابتدای راه مومن است. عرفان عملی یا سیر و سلوک، بخشی از عرفان است که حالات و مقامات این راه را از ابتدا تا انتها بیان می کند