نگاه تاریخی به دین مسیحیت

نگاه تاریخی به دین مسیحیت


190 دقیقه

8 جلسه
شعار درس

شناخت کامل دین مسیحیت

 حل معمای توسعه یا معنویت

اهداف درس
  • آشنایی با موسسان یهودیت امروز و تشکیل کنیسه ها
  • شناخت چگونگی پیدایش تلمود و فرفه های یهودی
  • آشنایی با انجیل های چهارگانه و فرقه های مسیحی
  • شناخت چگونگی تشکیل کلیسای ارتدوکس و پروتستان
درباره درس

آشنایی اولیه با تاریخ و محتوای دین مسیحیت، برای هر یک از ما امری ضروری است. ضرورت نخست شناخت این دین از آن جا نشأت می گیرد که مسیحیان هم اکنون 31 درصد از جمعیت جهان را به خود اختصاص داده اند و بزرگترین گروه مذهبی در جهان هستند. ضرورت دوم شناخت این دین، از آنجا نشأت می گیرد که این دین همچون دین اسلام، یکی از ادیان ابراهیمی است. در قرآن به دین یهودیت و مسیحیت، بسیار اشاره شده است و بدین خاطر آشنایی کلی با این ادیان، بخشی از وظایف یک انسان مسلمان است. دلیل سوم برای شناخت این دین، دلیلی بسیار قابل تأمل است. در این جا دیگر بحث این نیست که بعنوان یک دانش جو، مسلمان و یا انسانی در ارتباط با جامعه اهل کتاب، ناچار به آموختن کلیاتی از دین مسیح هستیم. این جا مسیحیت، بخشی از علت اصلی مشکلات ماست!. ما مسیحی نیستیم اما بیش تر از غربی ها از این دین ضربه خورده ایم و می خوریم. شاید با این سخنان، فکر شما به سوی جنگ های صلیبی گذشته و جدید مسیحیان علیه مسلمانان برود، اما سخن، چیز دیگری است. دین مسیحیت، دین رایج کشورهای پیشرفته غربی است و بسیاری از انسان ها در جوامع کمتر توسعه یافته، نگاهی بسیار مثبت و غیرواقع بینانه به آن دارند. آن ها همه چیز غربی های قدرتمند و ثروتمند را، حتی دینشان را قابل ستایش می دانند. تصور آن ها بر این است که بایستی این دین، نقشی مهم در موفقیت دنیوی آن ها بازی کرده باشد. اما بالعکس، این عقیده بسیاری از اندیشمندان اسلامی و غربی است که تمدن اسلامی زمانی سقوط کرد که از محتوای دین اسلام خالی گشت و تمدن غرب زمانی شکل گرفت که با رنسانس و جنبش اصلاح دین، به مسیحیت پشت کرد. این تمدن از زمانی که شکل گرفته است، در نظر و در عمل، خود را ضد مسیح نشان داده است. برای یک انسان غربی، مسیحیت و به تبع آن دین، با تاریکی، دگم اندیشی و خشونت قرون وسطایی اصحاب کلیسا تداعی می شود. انسان و جامعه غربی معاصر، هویت خود را از دشمنی با این غیر و دیگری یعنی دین می گیرد. متأسفانه در چنین وضعیتی، انسان ها در جوامع اسلامی، هویت خود را با هویت غربی ها یکی دانسته و بدین سبب به دشمنی با دین می پردازند. آشنایی با تاریخ و محتوای دین مسیحیت و نحوه شکل گیری تمدن غربی در راستای مخالفت با آن، بخشی از راه حل جوامع مسلمان برای دور شدن از تضاد ساختگی دین با علم، توسعه، رفاه، آزادی و عدالت است.

این درس تحت عنوان «نگاه تاریخی به دین مسیحیت» در 8 جلسه توسط استاد امیر خواص ارائه شده است. در دو جلسه نخست این درس بحثی تاریخی و معرفتی در باب قوم یهود در قالب موضوعاتی از قبیل جانشینی حضرت سلیمان (ع)، تقسیم شدن فلسطین، بخت النصر و آزار یهودیان، موسسان یهویت امروز، تشکیل کنیسه ها، تسلط یونانیان و رومی ها و ایرانی ها بر یهودیان، چگونگی پیدایش تلمود، پیدایش کتاب میشنا، گمارا و قبالا و فرقه های یهودی صورت گرفته است. در دو جلسه ی بعدی، بحثی تاریخی در باب دین مسیحیت، ضمن موضوعاتی از قبیل داستان تولد حضرت عیسی، رسالت حضرت یحیی و عیسی، دشمنی رهبران یهودی با عیسی، حواریون، به صلیب کشیدن، موعظه بالای کوه، چگونگی شکل گیری جامعه مسیحیت و پایه گذاری کلیسا آمده است. استاد در نهایت به معرفی عهد جدید، محتوا و انواع فرقه های آن با تکیه بر موضوعاتی همچون انجیل متا، مرقس، لوقا، یوحنا، مکاشفه یوحنا، فرقه گنوسی و مرقیون، شورای نیقیه، قسطنطنیه، افسس و چگونگی تشکیل کلیسای ارتدوکس و کلیسای پروتستان، آشنایی با آیین های هفت گانه مسیحیان و تحلیل نظریه تثلیث پرداخته است.


سرفصل‌ها
لطفا وارد شوید و در درس ثبت نام کنید